Äänisuunnittelun koulutusohjelma

Äänisuunnittelun koulutusohjelmassa saat valmiudet äänen ja ääniteknologian käyttöön ilmaisuvälineenä esittävissä taiteissa.

Miksi meille?

Kiinnostaako ääni? Entä esitys? Haluatko opiskella ainutlaatuisessa ympäristössä? Äänisuunnittelun koulutusohjelmasta valmistut esittävän taiteen ammattilaiseksi, jolla on vahva taiteellinen näkemys sekä hyvät valmiudet äänen ja ääniteknologian käyttöön ilmaisuvälineenä esittävien taiteiden alueella. Opiskelijana pääset osaksi tiivistä valo- ja äänisuunnittelun (VÄS) yhteisöä.

Sisältö ja tavoitteet

Viisivuotiset valosuunnittelun opinnot jakautuvat kolmivuotisiin kandidaattiopintoihin (180 op) sekä kaksivuotisiin maisteriopintoihin (120 op). Äänisuunnittelun koulutusohjelman kolmen vuoden kandidaattiopinnoissa opit tuntemaan ääni-ilmaisun traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsemaan äänellisiä ilmaisukeinoja ja välineitä ja tuntemaan taiteellista suunnitteluprosessia. Maisteriopinnot syventävät ja laajentavat opiskelijan ääniesteettistä ajattelua, tarjoavat välineitä analyysiin ja argumentointiin sekä tukevat opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana taiteilijana. Vuorovaikutteisuus on keskeisessä osassa niin opintojen sisällöissä kuin oppimisympäristössä (lue lisää Vuorovaikutteisuus esityksessä, eli VES-hankkeesta).

Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Yhteisöllistä opiskelua

Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan jatkuvaa persoonallista kasvua ja auttaa häntä löytämään identiteettinsä työryhmän jäsenenä. Suuri osa opiskelusta perustuu yhteisopetukseen, demoihin ja esitystuotantoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Rohkaisemme tulevia teatteritaiteilijoita jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä sekä löytämään tulevia työskentelykumppaneita opiskelutovereistaan. 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa esitystoiminta on kaikkien koulutusohjelmien yhteinen nimittäjä ja kohtauspaikka. Esityksissä taiteellisen työryhmän tavoitteet, ilmaisukeinot ja kyvyt yhdistyvät ja opiskelijat kohtaavat lähimmät työtoverinsa; äänisuunnittelija valosuunnittelijan, dramaturgin, ohjaajan, koreografin, pukusuunnittelijan ja lavastajan – ja oikean yleisön.

Äänen ammattilaiseksi alalle kuin alalle

Äänisuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuu ammattitaitoisia, ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä äänen osaajia sekä kotimaiselle että ulkomaiselle taidekentälle. Valmistuttuasi sinulla on kyky omaksua uudenlaisia toimintatapoja ja uusia taiteelliseen ilmaisuun soveltuvia teknologioita sekä tarkastella niitä myös kriittisesti. Äänisuunnittelun osaajana sinulla on valmiuksia työskennellä kiinnitettynä esittävän taiteen yhteenliittymiin ja laitoksiin, freelancerina, yrityksissä, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä taiteilijana, niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Äänisuunnittelun maisteriopintoissa pääset syventämään ja laajentamaan ääniesteettistä ajatteluasi, saat välineitä analyysiin ja argumentointiin sekä tukea kehittymiseesi ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana taiteilijana. Valmistut itsenäiseksi taiteilijaksi, joka osaa toimia taiteellisen ryhmän luovana ja innovatiivisena jäsenenä. Pystyt myös kehittämään omaa taiteenalaasi eteenpäin sekä monien eri taiteenlajien (teatteri, tanssi, ooppera, sirkus, musiikki, esitystaide jne.) osana että itsenäisenä äänitaiteena.

Sound Art & Sonic Arts -sivuainekokonaisuus

Taideyliopiston englanninkielisessä sivuopintokokonaisuudessa tutkitaan ääntä laaja-alaisena ja monimuotoisena nykytaiteen materiaalina ja ilmentymänä. Lue lisää Sound Art & Sonic Arts -sivuopintokokonaisuudesta.

Opiskelijat

Katso lista äänisuunnittelun nykyisistä opiskelijoista (tulossa)

Valmistuneet 

Katso lista äänisuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuneista (tulossa)

Opettajat

Opettajamme ovat kokeneita asiantuntijoita alallaan. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti alan huippuosaajia.

Katso tämän koulutusohjelman opettajat (tulossa joulukuussa)

Hakeminen

Äänisuunnittelun koulutusohjelmaan ja maisteriopintoihin järjestetään haku vuosittain. Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Tohtoriopinnot

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi teatteritaiteen tohtorin opintoihin. Taideyliopistossa teatterin alan tohtorikoulutusta tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).