Sök till magisterprogrammet i kyrkomusik

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i kyrkomusik.

Ansökningstid: 8.-22.1.2020 kl. 15
Urvalsprov: 4.-8.5.2020 (preliminära tidtabell)
Allmänna teoriproven: publiceras i januari 2020
Urvalsresultat: 3.6.2020

Vem kan söka?

Alla som söker till en utbildning som leder till lägre och högre eller enbart högre högskoleexamen vid Sibelius-Akademin ska ha den grundutbildning som krävs för ansökningsmålet. Skicka de bilagor som visar din grundutbildning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Studieinfo-portalen inom utsatt tid.

Om du avlägger någon av de nedan nämnda examina först efter att ansökningstiden gått ut, ges urvalsbeslutet villkorligt. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över din genomförda examen så snart den är klar (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande). Om du inte skickar en kopia på ditt examensbetyg inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin. Sibelius-Akademin kan också enligt eget gottfinnande acceptera ett officiellt provisoriskt examensintyg från högskola eller universitet, om det av betyget framgår att du har slutfört alla studier som krävs för examen och får ditt riktiga examensbevis senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

Du kan söka till en utbildning som leder till enbart magisterexamen om du har avlagt minst någon av följande:

 • lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • lägre högskoleexamen inom något annat område och därutöver studier på högskolenivå inom musik utifrån vilka Sibelius-Akademin kan fastställa att du har uppnått nödvändiga kunskaper och färdigheter för studier för högre högskoleexamen inom musik.

Du kan inte söka till en utbildning som leder till högre högskoleexamen om du inte har avlagt minst lägre högskoleexamen.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att du fullgör högst ett år av kompletterande studier. Studeranden bör avlägga kompletterande studier under det första studieåret. Information om de kompletterande studier som avkrävs meddelas i samband med urvalsbeslutens offentliggörande. Kompletterande studier är inte en del av examen.

Andra begränsningar vid ansökan

Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument. Ifall du ändå ansökt både till den 2,5- och till den 5,5-åriga utbildningen i samma huvudämne eller -instrument, beaktas ansökan till den 2,5-åriga utbildningen ifall du är behörig för denna. Ifall du inte är behörig för den 2,5-åriga utbildningen beaktas ansökan till den 5,5-åriga utbildningen.

Om du har avlagt högskolexamen vid Sibelius-Akademin kan du inte ansöka om studierätt i samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument) i vilket du tagit examen.

Om du har en gällande studierätt för kandidat- eller magisterexamen vid Konstuniversitetet, ska du antingen anhålla om byte av studierätt eller dispens till två samtida examina. Läs mera.

Språkkunskapskrav

Sibelius-Akademins till examen ledande utbildning förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. För att bli antagen som Sibelius-Akademins examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Om ansökningsmålet har flera undervisningsspråk, räcker det att du visar dina språkkunskaper i ett av språken.

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för kyrkomusik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Kunskaperna i undervisningsspråket testas i samband med intervjudelen av urvalsprovet samt med ett prov i skriftlig framställning. De som söker till den engelskspråkiga utbildningen behöver inte bevisa sina kunskaper i finska eller svenska.

>> Att visa språkkunskaper på svenska

>> Att visa språkkunskaper på finska

>> Att visa språkkunskaper på engelska

Du ska påvisa dina språkkunskaper i princip före ansökningstidens slut. Sibelius-Akademin rekommenderar att alla sökandes språkkunskaper påvisas med intyg som lämnas in på förhand. Om du inte har möjlighet att påvisa dina språkkunskaper först efter att ansökningstiden gått ut, ges urvalsbeslutet villkorligt. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över dina tillräckliga språkkunskaper så snart som möjligt (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande). OBS! Om du inte visar dina språkkunskaper inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin.

Så här söker du

Examina i kyrkomusik är branschövergripande examina som även kan ge behörighet till tjänster som kantor vid evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Man söker att studera i Helsingfors eller Kuopio. På ansökningsblanketten kan du också kryssa för att du går med på att ta emot en studieplats i vilken stad som helst. Detta innebär att universitetet placerar dig antingen i Helsingfors eller Kuopio (utgångspunkten för placeringen är att man strävar efter att båda städerna ska ha lika stora studerandegrupper). Universitetet fyller utbildningsplatserna i enlighet med den ordningsföljd som det totala poängantalet i urvalsproven ger vid handen. Du kan bli utan studieplats om du inte har sökt till den utbildningsplats som du har rätt till enligt resultatet på urvalsprovet.

Fyll i din elektroniska ansökningsblankett under ansökningstiden i Studieinfo-tjänsten. Försenade ansökningar tas ej i beaktande. Inlämnande av förhandsuppgifter eller övriga bilagor anses inte som ansökan om den egentliga ansökningsblanketten inte har skickats in i tid.

Bilagor till ansökan

Skicka dina intyg och andra nödvändiga bilagor till Sibelius-Akademins ansökningstjänster som pdf-fil via Studieinfo-systemet inom utsatt tid.

Av alla sökande krävs:

Intyg om grundutbildning med studieprestationsutdrag
Om det gäller en utländsk utbildning, kan det hända att vi kräver kompletterande information om det status examen har i utbildningssystemet i landet i fråga. Om den examen du håller på att avlägga blir färdig först efter ansökningstiden har gått ut, behöver inte lämnas i ansökningsskedet. Du ska lämna in ett betyg över din genomförda examen så snart den är klar (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande).

Intyg över språkkunskaper
Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper som en del av studierna, ska det av examensbetyget eller dess bilaga tydligt framgå vilket språk den aktuella examen har avlagts på. Examen ska bli färdig inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande för att kunna användas som ett bevis för språkkunskaper.

Dokument som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift
Om du söker till utbildning som ges på engelska och kommer från ett EU/ETA-land, bör du leverera ett dokument (t.ex. kopia på passet) som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift.

Av dokumenten ska din nuvarande namn framgå samt vilket ansökningsobjekt du är förknippade med. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Om du är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande och kan inte bevisa sin examen med dokument, kan du ändå konstateras vara ansökningsbehörig. Läs mera.

Förhandsuppgifter

Av de sökande som söker till studier i kyrkomusik krävs inga förhandsuppgifter. Alla behöriga sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid kallas till urvalsprovet.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsprovet om:

 1. Du inom utsatt tid har sparat din elektroniska ansökan och de enligt urvalskriterierna nödvändiga bilagor via Studieinfo-portalen och
 2. dekanen vid Sibelius-Akademin har konstaterat att du utifrån dessa dokument är behörig.

Ifall du inte levererar förhandsuppgifter, videon för urvalsprovet eller andra betyg och utredningar som krävs före deadlinen tar slut och in i rätt format, blir du utan kallelse till urvalsproven.

Preliminära tidtabell för urvalsprov publiceras i enskilda utbildningsprogrammens egna urvalskriterier i januari före ansökningsvåren. Urval i olika programmen arrangeras delvis samtidigt. Om du söker till flera ansökningsobjekt bör du välja vilket urvalsprov du vill delta i om tiderna kolliderar.

Exakta datum för urvalsproven meddelas i kallelsen. Närmare instruktioner för deltagande i urvalsproven skickas i samband med kallelsen. Vi ber dig bekräfta att kallelsen till urvalsprovet har kommit fram. Sibelius-Akademin kan på begäran skicka ett preliminärt kallelsebrev till sökande som bor utomlands om visumprocessen kräver det.

Förbered dig på att vara på plats under de dagar och tider för urvalsprovet som meddelas i kallelsen. Mer exakta tider för urvalsproven meddelas senast på morgonen dagen för urvalsprovet. Utgångspunkten är att individuella urvalsprovtider inte kan ändras förutom på grund av tvingande skäl oberoende av den sökande och förutsatt att det är möjligt för urvalsnämndens arbetsschema. Godtagbara skäl är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller insjuknande (läkarintyg krävs). Om du inte deltar i urvalsprovet eller något av de obligatoriska delproven kan du inte antas.

Vid urvalsproven bör du kunna styrka din identitet med ett officiellt identitetskort (pass eller EU-identitetskort). Identiteten kan även intygas med ett finländskt körkort.

Urvalsprovet är en sluten tillställning. Du kan med nämndens tillstånd ha en egen ackompanjatör eller en assisterande musiker med dig, men inga andra utomstående personer. Urvalsproven får inte spelas in.

Du betalar själv dina resekostnader och arrangerar själv ditt logi för provdagarna. Urvalsproven till några ansökningsområden görs per video och du behöver inte delta i de urvalsprov som anordnas på Sibelius-Akademin i Helsingfors. Om urvalsproven för ansökningsmålet genomförs som videoansökan, meddelas det i de utbildningsspecifika urvalskriterierna.

Du bör meddela Sibelius-Akademins ansökningstjänster så snart som möjligt om du inte deltar i urvalsproven.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver specialarrangemang vid urvalsprovet, läs mera.

Urvalsprovet (kyrkomusik)

Delproven anordnas under provveckan på ett sådant sätt att du kan avlägga alla delprov under tre dagar. De slutliga tiderna preciseras utifrån antalet sökande.

Urvalet består av följande delprov:

 1. Liturgisk musik
 2. Skriftlig framställning
 3. Kördirigering
 4. Orgel eller piano, samt sång
 5. Intervju och tonträffningens sångmoment
 6. Musikteori och tonträffningens diktatmoment

Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet.

1) Liturgisk musik

Delprovet i liturgisk musik är ett test i liturgiskt orgelspel, orgelimprovisation och liturgisk sång där du ska bevisa dina färdigheter motsvarande kandidatexamen i kyrkomusik. Om du inte är ute efter behörigheten till kantorstjänster inom den evangelisk-lutherska kyrkan, kan du avlägga provet i liturgisk musik enligt praxis i något annat kyrkosamfund samt framföra det obligatoriska provet för klaverinstrument på piano i stället för på orgel. Du ska i så fall uppge detta i ansökan, och innehållet i delprovet i liturgisk musik meddelas separat.

Uppgifter med 30 minuters förberedelse:

 • Koraler inklusive ouvertyrer såväl ur den fyr- som den enstämmiga boken, genom att sjunga, i trio och som transponerade. Basarna i koralsatserna spelas från pedalen. En ouvertyr ska vara fugato, och minst en ackompanjemangssats ur den fyr- eller enstämmiga boken.
 • Psalmsång genom att du sjunger ett givet textstycke med given psalmton

samt

Prima vista -uppgifter som ges under provet:

 • Preludier och koralsatser från såväl den fyrstämmiga som den enstämmiga boken. Basarna i koralsatserna spelas från pedalen.
 • Psalmsång från en enstämmig bok utan ackompanjemang
 • Liturgisk sång från psalmbokens bilaga utan ackompanjemang

2) Skriftlig framställning

Skriva en kort skriftlig framställning av ett utvalt tema på finska, svenska eller engelska. Om du har planer på ett projekt eller en avhandling som fördjupningsobjekt i magisterutbildningen, ska du ta med dig en i förväg utarbetad artikel av samma omfattning och nivå som ett proseminariearbete (cirka 15 000–25 000 tecken) med ett tema som anknyter till kyrkomusiken. Det kan t.ex. vara ett skriftligt examensarbete från en yrkeshögskola. Artikeln ska ha en logisk struktur, tillräckliga källor och vara skriven på ett bra språk. Temat ska vara tydligt begränsat och källdokumentationen och referenstekniken vederbörliga.

3) Kördirigering

Ge en 10 minuter lång repetitions- och dirigeringsprov med kör. Som prov väljer du själv en av de sånger som skickats till dig (länken till noterna i kallelsen). I bedömningen beaktas framför allt ditt samspel med gruppen samt hur bra uppgiften struktureras.

Om du siktar på körledning som fördjupningsområde gör ett totalt 15 minuter långt prov där du repeterar och leder en sång, som har markerats som fördjupningsområde, utöver den ovan nämnda sången. Vid bedömningen beaktas dina repetitions- och dirigeringskunskaper.

Nämnden följer också din röstbehandling och diagnosticerar eventuella problem manifesterar sig. Du kan om det behövs anmodas att göra en funktionell kontroll av rösten, för vilket man bokar en separat tid, antingen samma dag eller någon annan av provdagarna. Du kan, om så önskas, ta med ett läkarutlåtande till urvalsprovet om röstbehandlingen försvåras av någon sjukdom eller annan orsak. 

4) Orgel eller piano, samt sång

Du avlägger ett prov på orgel, om du syftar till att skaffa dig behörighet som kantor i Finlands evangelisk-lutherska kyrkan:

 1. En valfri orgelkomposition med pedal
 2. Orgelkompositionen som meddelas i kallelsen till urvalsprovet (länken till noterna i kallelsen)
 3. En prima vista -uppgift som ges under provet

Om du har planer på orgelspel som fördjupningsobjekt i magisterutbildningen, ska stycket i punkt 1) motsvara nivå Orgelspel C. Orgelkompositionerna behöver inte spelas utantill.

Du kan göra provet på piano, om du inte syftar till att skaffa dig behörighet som kantor i Finlands evangelisk-lutherska kyrka:

 1. En valfri pianokomposition
 2. Pianokompositionen som meddelas i kallelsen till urvalsprovet (länken till noterna i kallelsen)
 3. En prima vista -uppgift som ges under provet

Pianokompositionerna behöver inte spelas utantill.

Sång:

 1. En sångkomposition från 1500–1800-talet på originalspråk, dock inte ur psalmboken
 2. En sångkomposition från 1900- eller 2000-talet på originalspråk, dock inte ur psalmboken

Skicka notmaterialen till de sångerna i punkt 1) och 2) till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via elektronisk SurveyPal-blankett senast 1.4.2020. Noterna bör skickas i den tonart de kommer att framföras. Alla sånger framföras utantill. Universitetet ställer en ackompanjatör till förfogande, men du kan även anlita egen ackompanjatör om så önskas. Du får inte ackompanjera dig själv.

Om du har planer på sång som fördjupningsobjekt i magisterutbildningen, ska sångerna motsvara minst Sibelius-Akademins nivå Sång C.

5) Intervju och tonträffningens sångmoment

I intervjun bedöms din studiemotivation och -realismen. Som en del av intervjun har du möjlighet att ge ett högst fem minuter långt prov på ditt sidoinstrument eller annars lägga fram sådant i ditt musikaliska kunnande som inte framgår av övriga delprov. I intervjusalen finns ett piano som kan användas vid behov.

Med gehörsprovet bedöms din förmåga att gestalta tonal musik och urskilja tonhöjder samt tonminnet. Provet innehåller bland annat prima vista -sång och återgivande av intervall, ackord och korta melodisnuttar. Du ska delta i gehörsprovet i kyrkomusik, även om du redan har deltagit i provet i något annat ämne. Diktatdelen av gehörsprovet avläggs i samband med teoriprovet. Uppgifterna i urvalsprovet motsvarar nivån Gehör I/D vid musikinstitut.

6) Musikteori och tonträffningens diktatmoment

Alla sökande till den 2,5-åriga utbildningen i kyrkomusik måste delta i de allmänna teori-, gehörs- och lyssningsproven.

Med teori-, gehörs- och lyssningsproven mäts igenkänning på gehör av musikstilar och musikverk samt grundläggande kunskaper i gehör och musikteori. Man kan förbereda sig för proven också genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna publiceras på Konstuniversitetets webbsida.

Bedömning av urvalsprovet

Ditt urvalsprov och delproven bedöms med poäng. Du kan inte antas som studerande om något av de obligatoriska delprov som definieras i urvalskriterierna saknas eller underkänns.

I de skriftliga proven får du poäng för dina svar. I andra prov bedömer urvalsnämnden dina färdigheter, kunskaper, förmågor och din förmåga att tillgodogöra dig utbildning utifrån de ansökningsobjektspecifika urvalskriterierna.

När det gäller förmågan att tillgodogöra sig utbildning bedöms din förmåga att klara av studierna som leder till examen inom den studietid som anges som riktlinje i förordningen om universitetsexamina (kandidat 3 år, magister 2,5 år).

Bedömningsgrunder (kyrkomusik)

Studerande till den finsk-, svensk- och engelskspråkiga utbildningen antas i egna urvalsgrupper för respektive språk.

Du måste ha förmåga att ta till dig undervisningen, ha goda musikaliska färdigheter och kunskaper och vara motiverad för studier i kyrkomusik och ett brett musikerskap. Kunskaperna bedöms även i förhållande till dina tidigare musikaliska erfarenheter och utbildning.

Vart och ett av delproven 1–6 ger den sökande 0–25 poäng så att det lägsta godkända poängantalet från varje del är 11 poäng. Om ett eller flera delprov inte godkänns kan det hända att du inte antas oberoende av det totala poängantalet.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Liturgisk musik: 27 %
 • Skriftlig framställning: 14 %
 • Kördirigering: 14 %
 • Orgel eller piano: 14 %
 • Sång: 14 %
 • Intervju: 7 %
 • Gehörsprov: 5 %
 • Musikteori: 5 %
 • Kontroll av röstbehandlingen: godkänd eller underkänd  

Utifrån provet kan universitetet kräva komplettering som att du avlägger studier i musik som inte ingår i examen.

Det kan hända att du inte antas till utbildningen, om du konstateras lida av en svårkorrigerad röstrubbning som anses försvåra studierna på ett avgörande sätt.

Tillkännagivande av resultaten

Konstuniversitetets styrelse fattar beslut om antagningsplatserna vid Sibelius-Akademins grundutbildning. Totala antalet antagningsplatser år 2020 är högst 170. Konstuniversitetet tillämpar inte nybörjarkvoter i studerandeurvalet.

Resultaten från urvalsproven kan ses från och med kl. 9.00 den dagen resultaten offentliggörs vid Sibelius-Akademins verksamhetsställen i Helsingfors (Nervandersgatan 13) och Kuopio. Beslutet offentliggörs även på Konstuniversitetets ansökningswebbsida med namnen på de personer som har gett sitt tillstånd till att namnet läggs ut på internet.

Till antagna och de som står på reservplats skickas information om resultatet av urvalsprovet per e-post.

Efter de som har antagits till utbildningen kan den eller de bästa sökandena placeras på en reservlista för att kunna köa till en studieplats som eventuellt blir ledig senare. Reservplatserna tilldelas per ansökningsalternativ eller kö om ansökningsalternativet har flera köer. Den som är på reservplats kan bli antagen bara om någon som har blivit antagen till ansökningsalternativet i fråga (och kön i fråga) beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid.

Alla ansökningsalternativ antar inte nödvändigtvis nya studerande om urvalskriterierna inte uppfylls. Om nya studerande inte antas till sökmålet kan den sökande inte heller placeras på reservplats för sökmålet.

Återkoppling på urvalsprovet

Du kan få återkoppling om din prestation i urvalsprovet. Samma dag som urvalsresultatet publiceras kommer det att meddelas på Konstuniversitetets webbsida från vem och när återkoppling på urvalsprovet kan begäras. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos du där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Rättelseyrkande

Rättelse i dekanens beslut får sökas hos Konstuniversitetet inom 14 dagar från den dag de resultaten publicerats. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till.

Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Läs mera.

Mottagande av studieplats

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-portalen eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Läsårsavgift

>> Läsårsavgifter och stipendier vid Konstuniversitetet

Konstuniversitetet tar ut en läsårsavgift av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området eller Schweiz och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som examensstudierätten gäller.

Om du ansöker om en studieplats på engelska, meddela i ansökningsblanketten om du har ett dokument som berättigar till befrielse från betalningsskyldigheten och lämna in till ansökningstjänsterna de nödvändiga dokumenten före ansökningstiden tar slut. Om din situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, kontakta ansökningsservicen omedelbart.

Betalningslättnader för läsårsavgiften

Konstuniversitetet har infört ett stipendiesystem i form av betalningslättnader för läsårsavgiften till stöd för dem som ska betala läsårsavgiften. OBS! Du ska beakta att universitetet inte beviljar stipendier för levnadskostnader.

Du ska också ange på ansökningsblanketten om du vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om du blir antagen. Man ansöker om stipendium genom en separat ansökan (länk till blanketten i ansökningsblanketten i Studieinfo).

Stipendierna beviljas för ett läsår i taget på basis av studerandes ansökningar. Storleken på stipendiet är 2500 eller 5000 euro. Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten.

Att börja studera

Studierna börjar i mitten av augusti då nya studerande ska vara på plats. Om en förberedande kurs i teoretiska ämnen arrangeras redan före mitten av augusti, informeras kursdeltagarna om de exakta tiderna i antagningsbrevet.

Du ska registrera dig på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet. Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast av lagstadgade skäl. Läs mera.

Frånvarotillstånd ska sökas skriftligt hos universitetet innan anmälan till läsåret går ut. Bifoga i din ansökan ett intyg som berättigar till frånvaro.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Här hittar du även svar på vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval.