Sök till magisterprogrammet i musikpedagogik

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i musikpedagogik.

Ansökningstid: 8.-22.1.2020 kl. 15
Urvalsprov (preliminära tidtabell): förkvalificering 16.4.2020; I omgången 4.-11.5.2020; II omgången 18.-20.5.2020
Urvalsresultat: 3.6.2020

Vem kan söka?

Alla som söker till en utbildning som leder till lägre och högre eller enbart högre högskoleexamen vid Sibelius-Akademin ska ha den grundutbildning som krävs för ansökningsmålet. Skicka de bilagor som visar din grundutbildning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Studieinfo-portalen inom utsatt tid.

Om du avlägger någon av de nedan nämnda examina först efter att ansökningstiden gått ut, ges urvalsbeslutet villkorligt. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över din genomförda examen så snart den är klar (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande). Om du inte skickar en kopia på ditt examensbetyg inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin. Sibelius-Akademin kan också enligt eget gottfinnande acceptera ett officiellt provisoriskt examensintyg från högskola eller universitet, om det av betyget framgår att du har slutfört alla studier som krävs för examen och får ditt riktiga examensbevis senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

Du kan söka till en utbildning som leder till enbart magisterexamen om du har avlagt minst någon av följande:

 • lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • lägre högskoleexamen inom något annat område och därutöver studier på högskolenivå inom musik utifrån vilka Sibelius-Akademin kan fastställa att du har uppnått nödvändiga kunskaper och färdigheter för studier för högre högskoleexamen inom musik.

Från denna regel gör man undantag enligt följande: En examen i pedagogik anses vara lämplig för den som söker till utbildningsprogrammet i musikpedagogik, om du därutöver har genomfört en tillräcklig mängd musikstudier som ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att avlägga musikpedagogisk magisterexamen.

Som en del av examen eller som separata studier ska du ha avlagt pedagogiska studier för lärare i enlighet med förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (minst 60 sp / 35 sv) eller vara godkänd att avlägga dessa studier vid universitet eller yrkeshögskola. Du bör sända till Sibelius-Akademins ansökningstjänster ett särskilt intyg över nämnda pedagogiska studier via Studieinfo-portalen (som pdf-fil) inom utsatt tid.

Du kan inte söka till en utbildning som leder till högre högskoleexamen om du inte har avlagt minst lägre högskoleexamen.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att du fullgör högst ett år av kompletterande studier. Studeranden bör avlägga kompletterande studier under det första studieåret. Information om de kompletterande studier som avkrävs meddelas i samband med urvalsbeslutens offentliggörande. Kompletterande studier är inte en del av examen.

Andra begränsningar vid ansökan

Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument. Ifall du ändå ansökt både till den 2,5- och till den 5,5-åriga utbildningen i samma huvudämne eller -instrument, beaktas ansökan till den 2,5-åriga utbildningen ifall du är behörig för denna. Ifall du inte är behörig för den 2,5-åriga utbildningen beaktas ansökan till den 5,5-åriga utbildningen.

Om du har avlagt högskolexamen vid Sibelius-Akademin kan du inte ansöka om studierätt i samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument) i vilket du tagit examen.

Om du har en gällande studierätt för kandidat- eller magisterexamen vid Konstuniversitetet, ska du antingen anhålla om byte av studierätt eller dispens till två samtida examina. Läs mera.

Språkkunskapskrav

Sibelius-Akademins till examen ledande utbildning förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. För att bli antagen som Sibelius-Akademins examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Om ansökningsmålet har flera undervisningsspråk, räcker det att du visar dina språkkunskaper i ett av språken.

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för musikpedagogik är finska och svenska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Språkkunskaperna testas även i samband med urvalsprovet. Vid behov kan du kallas till ett skilt prov där dina tillräckliga kunskaper i språket i fråga kontrolleras.

>> Att visa språkkunskaper på svenska

>> Att visa språkkunskaper på finska

Du ska påvisa dina språkkunskaper i princip före ansökningstidens slut. Sibelius-Akademin rekommenderar att alla sökandes språkkunskaper påvisas med intyg som lämnas in på förhand. Om du inte har möjlighet att påvisa dina språkkunskaper först efter att ansökningstiden gått ut, ges urvalsbeslutet villkorligt. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över dina tillräckliga språkkunskaper så snart som möjligt (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande). OBS! Om du inte visar dina språkkunskaper inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin.

Så här söker du

Fyll i din elektroniska ansökningsblankett under ansökningstiden i Studieinfo-tjänsten. Försenade ansökningar tas ej i beaktande. Inlämnande av förhandsuppgifter eller övriga bilagor anses inte som ansökan om den egentliga ansökningsblanketten inte har skickats in i tid.

Bilagor till ansökan

Skicka dina intyg och andra nödvändiga bilagor till Sibelius-Akademins ansökningstjänster som pdf-fil via Studieinfo-systemet inom utsatt tid.

Av alla sökande krävs:

Intyg om grundutbildning med studieprestationsutdrag
Om det gäller en utländsk utbildning, kan det hända att vi kräver kompletterande information om det status examen har i utbildningssystemet i landet i fråga. Om den examen du håller på att avlägga blir färdig först efter ansökningstiden har gått ut, behöver inte lämnas i ansökningsskedet. Du ska lämna in ett betyg över din genomförda examen så snart den är klar (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande).

Intyg över språkkunskaper
Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper som en del av studierna, ska det av examensbetyget eller dess bilaga tydligt framgå vilket språk den aktuella examen har avlagts på. Examen ska bli färdig inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande för att kunna användas som ett bevis för språkkunskaper.

Dokument som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift
Om du söker till utbildning som ges på engelska och kommer från ett EU/ETA-land, bör du leverera ett dokument (t.ex. kopia på passet) som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift.

Av dokumenten ska din nuvarande namn framgå samt vilket ansökningsobjekt du är förknippade med. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Om du är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande och kan inte bevisa sin examen med dokument, kan du ändå konstateras vara ansökningsbehörig. Läs mera.

Förhandsuppgifter

Av de sökande som söker till studier i musikpedagogik krävs inga förhandsuppgifter. Alla behöriga sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid kallas till urvalsprovets förkvalificering.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsprovet om:

 1. Du inom utsatt tid har sparat din elektroniska ansökan och de enligt urvalskriterierna nödvändiga bilagor via Studieinfo-portalen och
 2. dekanen vid Sibelius-Akademin har konstaterat att du utifrån dessa dokument är behörig.

Ifall du inte levererar förhandsuppgifter, videon för urvalsprovet eller andra betyg och utredningar som krävs före deadlinen tar slut och in i rätt format, blir du utan kallelse till urvalsproven.

Preliminära tidtabell för urvalsprov publiceras i enskilda utbildningsprogrammens egna urvalskriterier i januari före ansökningsvåren. Urval i olika programmen arrangeras delvis samtidigt. Om du söker till flera ansökningsobjekt bör du välja vilket urvalsprov du vill delta i om tiderna kolliderar.

Exakta datum för urvalsproven meddelas i kallelsen. Närmare instruktioner för deltagande i urvalsproven skickas i samband med kallelsen. Vi ber dig bekräfta att kallelsen till urvalsprovet har kommit fram. Sibelius-Akademin kan på begäran skicka ett preliminärt kallelsebrev till sökande som bor utomlands om visumprocessen kräver det.

Förbered dig på att vara på plats under de dagar och tider för urvalsprovet som meddelas i kallelsen. Mer exakta tider för urvalsproven meddelas senast på morgonen dagen för urvalsprovet. Utgångspunkten är att individuella urvalsprovtider inte kan ändras förutom på grund av tvingande skäl oberoende av den sökande och förutsatt att det är möjligt för urvalsnämndens arbetsschema. Godtagbara skäl är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller insjuknande (läkarintyg krävs). Om du inte deltar i urvalsprovet eller något av de obligatoriska delproven kan du inte antas.

Vid urvalsproven bör du kunna styrka din identitet med ett officiellt identitetskort (pass eller EU-identitetskort). Identiteten kan även intygas med ett finländskt körkort.

Urvalsprovet är en sluten tillställning. Du kan med nämndens tillstånd ha en egen ackompanjatör eller en assisterande musiker med dig, men inga andra utomstående personer. Urvalsproven får inte spelas in.

Du betalar själv dina resekostnader och arrangerar själv ditt logi för provdagarna. Urvalsproven till några ansökningsområden görs per video och du behöver inte delta i de urvalsprov som anordnas på Sibelius-Akademin i Helsingfors. Om urvalsproven för ansökningsmålet genomförs som videoansökan, meddelas det i de utbildningsspecifika urvalskriterierna.

Du bör meddela Sibelius-Akademins ansökningstjänster så snart som möjligt om du inte deltar i urvalsproven.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver specialarrangemang vid urvalsprovet, läs mera.

Urvalsprovet (musikpedagogik)

Varje skede och delprestation i urvalsprovet är obligatoriska.

Ifall det sker ändringar i valet av instrument eller deras stilriktningar (se närmare under ”1. Instrumentprov”), ska detta meddelas per e-post till siba.mukavalinnat@uniarts.fi senast 24.4.2020 kl. 16.15. Ändringar som görs därefter tas inte i beaktande. Om du blir antagen, inleder dina studier i de instrument och stilar som du har spelat i urvalsprovet.

Förkvalificering

Förkvalificeringsmaterial 2020

Förkvalificeringen består av flervalsuppgifter samt en essäuppgift. Flervalsuppgifterna omfattar frågor om musikens grunder (gestaltning av musik från noter och på gehör, läs- och skrivkunskaper i musik samt kännedom om musikhistoria och -stilar) samt en artikel som meddelas i förväg. I uppgifterna bedöms din musikaliska allmänbildning, gestaltning av musik på gehör, din auditiva struktureringsförmåga samt förmåga att tillägna dig den artikel som meddelas i förväg. Frågorna om musikens grunder representerar tre stilriktningar: klassisk, folkmusik och pop/jazz.

Dessutom ska alla sökande i förkvalificeringen skriva en essä kring i förväg nämnd litteratur, vars ämne meddelas vid förkvalificeringstillfället. Essän bedöms som en del av den andra omgången av urvalsprovet. Essän ska omfatta 2-3 sidor. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet på din förmåga att ta till dig kunskap och artikulera din förståelse så att texten även förmedlar din egen syn på temat.

Utifrån förkvalificeringen väljer nämnden en del av de sökande till första omgången. Resultat från förkvalificering skickas till alla sökande per e-post och en lista över de sökande som har tagits ut till första omgången kommer också att finnas på Sibelius-Akademins verksamhetsställe på Nervandersgatan (Nervandersgatan 13).

Första omgången

(ca 15 min / sökande)

Vid första omgången bedöms hur breda kunskaper du har i musikens olika delområden, din förmåga att tillgodogöra dig utbildning samt din musikaliska gestaltningsförmåga.

1) Ett kort stycke som spelas på det 1:a instrumentet och i den stil (klassisk, pop/jazz eller folkmusik) som du har meddelat i ansökan. Stycken framförs utan ackompanjemang.

2) En sång utan ackompanjemang från följande urval. Ifall det 1:a instrumentet är sång, ska du framföra ett kort stycke efter fritt val på piano (inspelat ackompanjemang är inte tillåtet).
Amazing Grace / Laupeuden ääni (trad.)
Balladi elokuvasta Klaani (Tikanmäki, A., Leskinen, J.)
Ison talon Antti ja Rannanjärvi (trad.)
Juokse sinä humma (trad., Rautavaara, T.)
Kalliolle kukkulalle (Chydenius, K., Varmanen, V.)
Ken voi tyynessä seilata / Vem kan segla (trad.)
Metsäkukkia (Burns, F., Haarla, A.)
Myrskyluodon Maija / Stormskärs Maja (Mårtenson, L., Virtanen, J., Zilliacus, B.)
Niin kauan minä tramppaan (trad.)
On Hetki (Lehtinen, R.)
Swing Low, Sweet Chariot (trad.)
Taivas on sininen ja valkoinen (trad.)
Tuoll’ on mun kultani (trad.)
Tuuli se taivutti koivun larvan (trad.)
Tääl yksinäni laulelen (trad.)
Uti vår hage (trad.)

3) Repetitionsuppgift i rytm: Återge rytmer genom att klappa.

4) Att sjunga en melodi från noter och/eller på gehör genom att upprepa samt sjunga en improviserad stämma.

5) Att sjunga en melodi och ackompanjera den med ackordbeteckningar på piano, gitarr, konsertkantele eller ackordeon ur ett notblad som nämnden ger åt dig. I uppgiften ingår ett förspel som spelas ur bladet.

6) Att spela en känd sång som nämnden väljer på gehör (melodi & ackord) i den tonart som ges med valfritt ackompanjemanginstrument (piano, gitarr, konsertkantele eller ackordeon).

7) Ett kort valfritt stycke där du visar din bredd med ett valfritt instrument genom att visa de kunskaper som du i de tidigare skedena vid första omgången ännu inte har visat. Du får också ackompanjera dig själv. Ifall du inte har spelat piano i någon annan deluppgift än i den 6:e deluppgiften, bör du framföra ett valfritt stycke på piano. Stycket får inte framföras med ackompanjatör eller till inspelat ackompanjemang.

För alla delområden vid första omgången ges separata poäng.

Programmet i första omgången kan vara detsamma som i andra omgången och noterna kan vara framme i första omgången. Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet.

En del av de sökande godkänns till andra omgången på basen av poängen från första omgången. Information om huruvida du har tagits ut till andra omgången skickas per e-post och en lista över de sökande som har tagits ut till andra omgången kommer också att finnas på Sibelius-Akademins verksamhetsställe på Nervandersgatan (Nervandersgatan 13).

Andra omgången

Delproven vid andra omgången av urvalsprovet fördelas på flera dagar för varje sökande. Tiderna meddelas i kallelsen till andra omgångens urvalsprov.

Instrument: Ange dina instrument i prioritetsordning samt de valda stilriktningarna (klassisk, pop/jazz eller folkmusik) i ansökningsblanketten. Piano och sång är dock obligatoriska instrument för alla. Du kan ha högst 3 instrument. Vid bedömningen beaktas poängen från det instrumentet med högst angiven prioritet. Dessutom beaktas det instrumentet av det 2:a och det 3:e som har gett högst antal poäng.

1) INSTRUMENTUPPGIFTER (ca 8 min / instrument)
Nämnden bedömer dina tekniska och musikaliska färdigheter samt behärskandet av olika stilar. Huruvida instrumentet är ditt 1:a, 2:a eller 3:e instrument avgör hur poängen proportioneras.

Piano, klassisk musik
Två kompositioner i olika stilar av vilka den ena bör vara en komposition i snabbt tempo. En av dessa kan vara från ett annat område än den klassiska musiken (t.ex. pop/jazz eller folkmusik). Uppgifterna bör spelas utantill. Därtill en prima vista -uppgift.

Piano, pop/jazz- eller folkmusik
Två kompositioner i olika stilar och tempon. En av dessa kan vara från ett annat område än pop/jazz eller folkmusik (t.ex. en klassisk komposition). Den andra kompositionen kan framföras till inspelat ackompanjemang, men du får inte sjunga vid framförandet. Uppgifterna spelas utantill. Därtill improvisationsuppgifter.

Piano, fritt ackompanjemang (bara 2:a eller 3:e instrument)
Två kompositioner i olika stilar och tempon. Den andra kan vara t.ex. en klassisk komposition. Den andra kompositionen kan framföras till inspelat ackompanjemang, men du får inte sjunga vid framförandet. Uppgifterna ska framföras utantill. Därtill improvisationsuppgifter.

Sång som första instrument, klassiskt
* Solosång (lied) eller aria till ackompanjemang. Du bör förse pianisten med färdiga och tydliga ackompanjemangsnoter för sången eller arian, i den tonart du ämnar framföra kompositionen.
* Sång utan ackompanjemang. Den andra sången kan representera en annan genre än den klassiska musiken (t.ex. pop/jazz- eller folkmusik). Sången väljs i en lista, som preciseras senare.
* Uppgifterna framförs utantill. Du kan använda dig av egen ackompanjatör (se mer detaljerade anvisningar under rubriken “Anlitande av ackompanjatör i urvalsprovets andra omgången”), men inte ackompanjera dig själv.

Sång som första instrument, pop/jazz- eller folkmusik
* Sång (pop/jazz- eller folkmusik) till ackompanjemang. Du bör förse pianisten med färdiga och tydliga ackompanjemangsnoter (åtminstone melodi och ackordbeteckningar) i den tonart du ämnar framföra kompositionen.
* Sång utan ackompanjemang. Sången väljs i en lista, som preciseras senare.
* Uppgifterna framförs utantill. Du kan använda dig av egen ackompanjatör (se mer detaljerade anvisningar under rubriken “Anlitande av ackompanjatör i urvalsprovets andra omgången”), men inte ackompanjera dig själv.

Sång som andra eller tredje instrument, klassisk, pop/jazz eller folkmusik
* Sång utan ackompanjemang från följande urval:
        Amazing Grace / Laupeuden ääni (trad.)
        Balladi elokuvasta Klaani (Tikanmäki, A., Leskinen, J.)
        Ison talon Antti ja Rannanjärvi (trad.)
        Juokse sinä humma (trad., Rautavaara, T.)
        Kalliolle kukkulalle (Chydenius, K., Varmanen, V.)
        Ken voi tyynessä seilata / Vem kan segla (trad.)
        Metsäkukkia (Burns, F., Haarla, A.)
        Myrskyluodon Maija / Stormskärs Maja (Mårtenson, L., Virtanen, J., Zilliacus, B.)
        Niin kauan minä tramppaan (trad.)
        On Hetki (Lehtinen, R.)
        Swing Low, Sweet Chariot (trad.)
        Taivas on sininen ja valkoinen (trad.)
        Tuoll’ on mun kultani (trad.)
        Tuuli se taivutti koivun larvan (trad.)
        Tääl yksinäni laulelen (trad.)
        Uti vår hage (trad.)
* Sång till ackompanjemang (klassisk, pop/jazz- eller folkmusik)
Du bör förse pianisten med färdiga ackompanjemangsnoter i den tonart du ämnar framföra kompositionen (i fråga om pop/jazz- och folkmusik åtminstone melodi och ackordbeteckningar). Du kan använda dig av egen ackompanjatör (se mer detaljerade anvisningar under rubriken “Anlitande av ackompanjatör i urvalsprovets andra omgången”), men inte ackompanjera dig själv.
* Uppgifterna framförs utantill. Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet.

Övriga instrument, klassisk musik (stråkinstrument, bleckblås- och träblåsinstrument, blockflöjt, slagverk och trummor, ackordeon, gitarr och kantele)
Två kompositioner i olika stilar och tempon. En av dessa kan vara från ett annat område än den klassiska musiken (t.ex. pop/jazz- eller folkmusik). Uppgifterna spelas utantill utan ackompanjemang.
I fråga om slagverk, orgel eller annat instrument som inte nämnts ovan och som du inte kan ta med dig till urvalsprovet, ska du försäkra dig om tillgängligheten av ifrågavarande instrument innan ansökningstiden går ut.

Övriga instrument, pop/jazz- och folkmusik (tangentinstrument, akustisk gitarr eller elgitarr, kontrabas eller elbas, trummor och slagverk, saxofon, trumpet, basun eller något annat lämpligt instrument)
Två kompositioner i olika stilar och tempon. En av dessa kan vara från ett annat område än pop/jazz- eller folkmusik (t.ex. en klassisk komposition). Därtill en improvisationsuppgift. Uppgifterna spelas utantill. Du får inte sjunga vid framförandet.
I fråga om slagverk, orgel eller annat instrument som inte nämnts ovan och som du inte kan ta med dig till urvalsprovet, ska du försäkra dig om tillgängligheten av ifrågavarande instrument innan ansökningstiden går ut.

2) RÖSTBEHANDLING
En auktoriserad talterapeut analyserar din röstbehandling vid undervisningsprovet. Vid behov kallas du till en separat kontroll av röstbehandling där två auktoriserade talterapeuter kontrollerar din röstbehandling vid en separat angiven tidpunkt antingen samma dag eller någon annan dag under urvalsprovet.

Om du är sjuk eller har allergier, kan du vid behov visa ett utlåtande från en foniater eller halsläkare vid kontrolltillfället där din situation framgår mer i detalj. Om du konstateras lida av en svårkorrigerad röstrubbning, kan den utgöra ett hinder för att bli antagen. Ifall du konstateras lida av en sådan röstrubbning att du trots allt kan bli antagen, ska du söka dig till röstterapi under det första läsåret.

3) UNDERVISNINGSSITUATION
Du har 8 minuter till ditt förfogande. Närmare upplysningar delges ca 30 minuter före undervisningspasset.

I uppgiften bedöms din lämplighet samt förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom musikpedagogik. Det är bra att i uppgiften beakta till exempel följande:

 • Logiskt genomförande och strukturering av uppgiften (bl.a. vara tydlig, konsekvent och logisk i undervisningen, reagera på det elever gör, strukturera arbetet som utförs, konkretisera innehållet som lärs ut)
 • Samspel med gruppen (bl.a. ha kontakt med eleverna, lyssna, vara närvarande, uppmuntra, tänka på stämningen)
 • Flexibel hantering av situationer (bl.a. läsa av gruppens kunskaper och reagera utifrån det, ge utrymme för elevers idéer)

I undervisningssituationen har du tillgång till piano, gitarr, ukulele och djembe. Du kan även använda ditt eget instrument.

4) PERSONINTERVJU OCH REFLEKTION ÖVER UNDERVISNINGSSITUATIONEN
Direkt efter undervisningspasset skriver du en kort reflektion kring din prestation under undervisningspasset. Du har ca 8 minuter på dig att skriva din reflektion. Reflektionen används som en utgångspunkt för personintervjun. Juryn har följt undervisningsprovet och redan under det bedömt dina samspelsfärdigheter. Förutom samspelsfärdigheter bedöms din lämplighet och förmåga att tillgodogöra dig utbildning inom musikpedagogik i intervjun.

5) PROV I MUSIKALISK GESTALTNING
Provet i musikalisk gestaltning mäter grundfärdigheter i musikteori. Bekanta dig med läroboken Joutsenvirta & Perkiömäki: ”Musiikinteoria 1” samt webbsidorna: http://www2.siba.fi/muste1/ och http://www2.siba.fi/akustiikka/. De som söker till den svenskspråkiga utbildningen kan också bekanta sig med boken Nybo, Alf: Handbok i MUSIKLÄRA (1990, Fram AB, Vasa).

Gehörsprovet prövar din förmåga att gestalta tonal musik och kunna urskilja enskilda toner samt mäter tonminnet. Provet kan bestå av identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista -sång.

Alla sökande bör delta i provet i musikalisk gestaltning för musikpedagogiksökande, även om du har deltagit i ett annat teoriprov.

6) ESSÄ
Essän som skrivs vid förkvalificeringen bedöms som en del av den andra omgången av urvalsprovet. Bedömningen av essän baserar sig på din förmåga att tillägna dig information och utnyttja den logiskt och varierat i det du skriver. Förutom innehållet beaktas ditt reflektiva betänkande samt strukturen och den språkliga tydligheten i det du skriver vid bedömningen.

Anlitande av ackompanjatör i urvalsprovets andra omgången

Sång: Du kan anlita egen ackompanjatör (akustiskt instrument, t.ex. piano, gitarr, ackordeon) eller Sibelius-Akademins ackompanjatör (piano). Du kan inte ackompanjera dig själv eller använda inspelat ackompanjemang. Du kan inte ackompanjera någon annan sökande till musikpedagogutbildningen.

Ackompanjemangsnoter behöver inte skickas till Sibelius-Akademin i förväg. Ifall du avser att använda Sibelius-Akademins ackompanjatör, ska du ta med dig färdiga och tydliga ackompanjemangsnoter i den tonart som stycket ska framföras i till urvalsprovet. Sibelius-Akademins ackompanjatör transponerar inte noter.

Piano: I andra stycket (pop/jazz- eller folkmusik) kan man använda inspelat ackompanjemang från CD-skiva eller en sådan egen inspelare, som kan kopplas till universitetets ljudåtergivningsapparat.

Övriga instrument, klassisk musik: Spelas utan ackompanjemang.

Övriga instrument, pop/jazz- eller folkmusik: Du får ha högst två ackompanjatörer med sig. Du kan inte ackompanjera någon annan sökande till musikpedagogutbildningen. Du kan också använda inspelat ackompanjemang från CD-skiva eller en sådan egen inspelare, som kan kopplas till universitetets ljudåtergivningsapparat. Du kan också använda dig av Sibelius-Akademins PA-utrustning och förstärkare.

Bedömning av urvalsprovet

Ditt urvalsprov och delproven bedöms med poäng. Du kan inte antas som studerande om något av de obligatoriska delprov som definieras i urvalskriterierna saknas eller underkänns.

I de skriftliga proven får du poäng för dina svar. I andra prov bedömer urvalsnämnden dina färdigheter, kunskaper, förmågor och din förmåga att tillgodogöra dig utbildning utifrån de ansökningsobjektspecifika urvalskriterierna.

När det gäller förmågan att tillgodogöra sig utbildning bedöms din förmåga att klara av studierna som leder till examen inom den studietid som anges som riktlinje i förordningen om universitetsexamina (kandidat 3 år, magister 2,5 år).

Bedömningsgrunder (musikpedagogik)

Sökande till utbildningen på finska och svenska väljs i separata urvalsgrupper.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande (= relationerna mellan delprovens standardavvikelser): 

Utifrån poängen från förkvalificeringen väljs de sökande till första omgången.

Första omgången: 25 %

Andra omgången:

 • Första instrumentet: 15 %
 • Andra/tredje instrumentet: 7,5 %
 • Undervisningssituation: 20 %
 • Personintervju + reflektion över undervisningssituationen: 10 %
 • Prov i musikalisk gestaltning: 12,5 %
 • Essä: 10 %

Du blir inte godkänd om

 • du har en obotlig funktionell röstskada av något slag som på ett avgörande sätt kan anses hindra utövandet av yrket; eller
 • om någon skede eller delprestation fattas.

Tillkännagivande av resultaten

Konstuniversitetets styrelse fattar beslut om antagningsplatserna vid Sibelius-Akademins grundutbildning. Totala antalet antagningsplatser år 2020 är högst 170. Konstuniversitetet tillämpar inte nybörjarkvoter i studerandeurvalet.

Resultaten från urvalsproven kan ses från och med kl. 9.00 den dagen resultaten offentliggörs vid Sibelius-Akademins verksamhetsställen i Helsingfors (Nervandersgatan 13) och Kuopio. Beslutet offentliggörs även på Konstuniversitetets ansökningswebbsida med namnen på de personer som har gett sitt tillstånd till att namnet läggs ut på internet.

Till antagna och de som står på reservplats skickas information om resultatet av urvalsprovet per e-post.

Efter de som har antagits till utbildningen kan den eller de bästa sökandena placeras på en reservlista för att kunna köa till en studieplats som eventuellt blir ledig senare. Reservplatserna tilldelas per ansökningsalternativ eller kö om ansökningsalternativet har flera köer. Den som är på reservplats kan bli antagen bara om någon som har blivit antagen till ansökningsalternativet i fråga (och kön i fråga) beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid.

Alla ansökningsalternativ antar inte nödvändigtvis nya studerande om urvalskriterierna inte uppfylls. Om nya studerande inte antas till sökmålet kan den sökande inte heller placeras på reservplats för sökmålet.

Återkoppling på urvalsprovet

Du kan få återkoppling om din prestation i urvalsprovet. Samma dag som urvalsresultatet publiceras kommer det att meddelas på Konstuniversitetets webbsida från vem och när återkoppling på urvalsprovet kan begäras. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos du där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Rättelseyrkande

Rättelse i dekanens beslut får sökas hos Konstuniversitetet inom 14 dagar från den dag de resultaten publicerats. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till.

Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Läs mera.

Mottagande av studieplats

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-portalen eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Läsårsavgift

>> Läsårsavgifter och stipendier vid Konstuniversitetet

Konstuniversitetet tar ut en läsårsavgift av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området eller Schweiz och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som examensstudierätten gäller.

Om du ansöker om en studieplats på engelska, meddela i ansökningsblanketten om du har ett dokument som berättigar till befrielse från betalningsskyldigheten och lämna in till ansökningstjänsterna de nödvändiga dokumenten före ansökningstiden tar slut. Om din situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, kontakta ansökningsservicen omedelbart.

Betalningslättnader för läsårsavgiften

Konstuniversitetet har infört ett stipendiesystem i form av betalningslättnader för läsårsavgiften till stöd för dem som ska betala läsårsavgiften. OBS! Du ska beakta att universitetet inte beviljar stipendier för levnadskostnader.

Du ska också ange på ansökningsblanketten om du vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om du blir antagen. Man ansöker om stipendium genom en separat ansökan (länk till blanketten i ansökningsblanketten i Studieinfo).

Stipendierna beviljas för ett läsår i taget på basis av studerandes ansökningar. Storleken på stipendiet är 2500 eller 5000 euro. Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten.

Att börja studera

Studierna börjar i mitten av augusti då nya studerande ska vara på plats. Om en förberedande kurs i teoretiska ämnen arrangeras redan före mitten av augusti, informeras kursdeltagarna om de exakta tiderna i antagningsbrevet.

Du ska registrera dig på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet. Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast av lagstadgade skäl. Läs mera.

Frånvarotillstånd ska sökas skriftligt hos universitetet innan anmälan till läsåret går ut. Bifoga i din ansökan ett intyg som berättigar till frånvaro.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Här hittar du även svar på vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval.