Sök till utbildningsprogrammet i danskonst (kandidat)

Tidtabeller för ansökningen, intyg som krävs, förhandsuppgifter samt information om deltagande i urvalsproven.

Studiernas längd och examensspråket

 • Studiernas längd: 3 år
 • Examensspråket: finska

Ansökan till Konstuniversitetet sker via Studieinfo.fi. Ansökningstiden är 8-22.1.2020.

Antagningsvillkor

Ansökningsbehörighet

Behörig för studier som leder till lägre högskoleexamen (treåriga utbildningen) är den som har avlagt:

 1. examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) (studentexamen, International Baccalaureate (IB)-examen, europeisk studentexamen (EB) eller Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur-examen);
 2. sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017); eller
 3. utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Även den som har avlagt examen för Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) är behörig att söka.

Om en sökande vid inträdesproven visat speciell begåvning och fallenhet för yrket kan hen utan att ha avlagt ovannämnda examina antas till högskolan.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Språkkrav

Examens- och undervisningsspråket i utbildningsprogrammet i dans är finska.

Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska.

För att bli antagen som Konstuniversitetets examensstuderande måste den sökande ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Detta måste bevisas med ett godkänt språkprov eller tidigare studier. Därutöver bedöms de sökandes språkkunskaper vid urvalsprov till exempel genom skriftliga och praktiska uppgifter samt intervjuer.

Tillräckliga språkkunskaper är i princip ett krav för att vara behörig att söka och säkerställer att den sökande visar bildbarhet och lämplighet för universitetsstudier och har de kommunikativa färdigheterna för att genomföra sina studier.

Den sökande ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 29.1.2020 kl. 15:

 • om den sökande påvisar tillräckliga språkkunskaper med nån annan examen än finländsk studentexamen (avlagt 1990 eller senare). Den sökande ska skicka in ett betyg.
 • om sökande visar att de har tillräckliga språkkunskaper genom tidigare studier men har ännu inte avlagt examen (t.ex. abiturienter och sökande, vars kandidatexamen inte är avslutad). Sökande ska lämna in ett avgångsbetyg från grundskolan eller ett studieintyg av vilket framgår den genomförda utbildningen samt när examen beräknas bli färdig.

Den sökande ska påvisa tillräckliga språkkunskaper före 18.3.2020 kl. 15:

 • om den sökande påvisar tillräckliga språkkunskaper med hjälp av ett språkprov (t.ex. YKI). Den sökande ska skicka in ett bevis på godkänt genomförande av språkprov.

De som avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in betyg i ansökningsskedet.

Examens- och undervisningsspråk vid Teaterhögskolan

Påvisande av språkkunskaper

Att bevisa kunskaper i finska när man söker till finskspråkiga ansökningsmål

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har fått sin skolutbildning i Finland på finska
  Den sökande ska ha avlagt den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet på finska (ett godkänt vitsord i finska som modersmål i avgångsbetyget) ELLER provet i modersmålet (finska) i en finländsk studentexamen med minst vitsordet approbatur (A). Även abiturienterna ska lämna in ett studieintyg eller ett avgångsbetyg från grundskolan i ansökningsskedet.
 • Intyg som visar att den sökande har fått sin skolutbildning i Finland på svenska
  Den sökande ska ha avlagt den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet på svenska (ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget) ELLER provet i modersmålet (svenska) i en finländsk studentexamen med minst vitsordet approbatur (A). Även abiturienterna ska lämna in ett studieintyg eller ett avgångsbetyg från grundskolan i ansökningsskedet.

En sökande som har fått sin skolutbildning i Finland kan bevisa sina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om den sökandes ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om en sådan sökande har fått sin grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets (huvudsakliga) undervisningsspråk, ska den sökandes språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju.

ELLER

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på finska
  Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar inom den utsatta tid som fastställts i antagningsgrunderna för villkorligt antagna studerande angående inlämning av intyg så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

  Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i finska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på finska. Konstuniversitetet godkänner även ett intyg över en högskoleexamen med finska som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i finska avlagda vid en högskola som bevis på den sökandes språkkunskaper. Som bevis på språkkunskaper kan godkännas även ett språkprov i finska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper.

Om den sökande inte har haft finska som skolutbildningsspråk eller examensspråk för sin högskoleexamen, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt:

 • Godkänt prov i finska som andraspråk i en finländsk studentexamen
  – med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen
  – minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  – minst vitsordet 5 i provet i finska på B-nivå
  – minst vitsordet 2 i A1-finska ELLER minst vitsordet 5 i A2-finska i en IB-examen avlagd före 2013
 • EB-examen
  – godkänt resultat i provet i finska som L1-språk (minst vitsordet 4)
  – minst vitsordet 7 i finska som L2-språk
 • RP- eller DIA-examen på Tyska skolan i Helsingfors
  – ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål
  – minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska som modersmål
  – minst vitsordet 8 i finska som andraspråk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
  avlagd på nivå 4 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
 • Språkexamen i finska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet
  – vitsordet goda kunskaper
 • Godkända studier i finska enligt den grundläggande utbildningens lärokurs vid Distansskolan Kulkuri

Bedömningskriterier

I urvalsproven fäster vi uppmärksamhet vid:

 • dansbegåvning
 • kreativitet i rörelserna och koreografiskt tänkande
 • artistiska kvaliteter
 • förmåga till växelverkan
 • motivation och engagemang
 • lämplighet för branschen och för högskolestudier

Förhandsuppgiften

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgiften ges inte. En sida (=A4) är ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12). Förhandsuppgifterna kan göras på finska eller svenska. Märk förhandsuppgiften med ditt namn.

 1. Skriv en essä under rubriken ”Vad betyder dansen för mig som konst?” Reflektera även dina tankar mot någon dansföreställning som du sett och/eller en skrift du läst om danskonst.

I bedömningen av förhandsuppgiften beaktas den sökandes:

 • förståelse för dans som konstform
 • förmåga att kommunicera sina egna tankar

Så här söker du

Utbildningsprogrammet i dans hittar du på Studieinfo.fi under:
Dans, kandidat i danskonst (3 år)

1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten under tiden 8.1 – 22.1.2020 senast kl. 15 i Studieinfo-portalen

2. Leverera förhandsuppgiften och bilagorna före 29.1.2020 kl. 15 via Studieinfo-portalen

 • Förhandsuppgiften
 • Ett intyg över dina språkkunskaper i undervisnings-/examensspråket
  (ska skickas in antingen före 29.1 eller 18.3, se instruktioner under punkten Språkkrav ovan)
 • Meritförteckning/CV (kort redogörelse över din utbildning, arbetserfarenhet och dina hobbyer)

>> GUIDE: Leverering av material via Studieinfo-portalen

Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Leverera ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut. Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat.

Ansökningar där förhandsuppgiften saknas behandlas inte.
Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Urvalsproven

De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgiften får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 17 samt eventuella tilläggsuppgifter. Angivna tider för inträdesproven ändras inte. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

Skede 1        Ansökan till Studieinfo och inlämning av förhandsuppgiften
Skede 2        må 11.5 – to 14.5.2020 (15.5 reservdag)  
Skede 3        må 18.5 – ti 19.5.2020
Skede 4        fre 22.5 – lö 23.5.2020

Urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.

I skede 2 är den sökande på plats högst två timmar under en och samma dag (mellan kl. 9-18). I skedena 3 och 4 närvarar den sökande under båda dagarna.

Urvalsprovet består av t.ex. uppgifter i rörelse- och artistarbete, solo- och gruppuppgifter, skrivuppgifter och intervju.

Urvalsproven består av fyra skeden. Efter varje skede meddelas vilka sökande som godkänns till följande skede, gallring under skedena kan förekomma. Juryn har rätt att avbryta uppgifterna.

Uppgifterna i urvalsprovet utdelas på finska. Den skriftliga delen av urvalsprovet kan avläggas på finska eller svenska.

Mera information om Teaterhögskolans urvalsproven och bedömning

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Tillkännagivande av resultaten

Antagningsresultaten publiceras beroende på utbildningsprogrammet antingen 13.5 eller 3.6.2020 på Konstuniversitetets externa webbsidor (www.uniarts.fi) samt på Teaterhögskolans dörr mot Sörnäs strandväg. I samband med att du fyller i ansökningsblanketten kan du också meddela om du inte vill att ditt namn publiceras på nätet.

Resultaten av antagningen av studerande delges:

13.5.2020 kl. 9

 • Magisterprogrammet i danspedagogik
 • Magisterprogrammet i teaterpedagogik

3.6.2020 kl. 9

 • Utbildningsprogrammet i danskonst
 • Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (finskspråkig)
 • Utbildningsprogrammet i regi
 • Magisterstudier i regi
 • Utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • Magisterstudier i ljusdesign
 • Utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • Magisterstudier i ljuddesign

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs. Övriga sökande meddelas inte om antagningsresultaten per e-post.

Man kan också fråga efter resultaten genom att mejla ansökningstjänsten.

Antal nya studerande och reservplatser

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Studieplatsen kan tas emot antingen via ansökningssystemet Studieinfo eller genom att sända anmälan som följer med antagningsbrevet till ansökningsservicen. Studieplatsen bör mottagas senast 10.7.2020 kl. 15.00. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om den sökande ändå vill avstå från sin studieplats efter att ha tagit emot den, anses hen ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Anmälningen vid universitet

De som blivit antagna får resultat besked per e-post samt anvisningar för hur man anmäler sig vid universitet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Kontakt Ansökningstjänster

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan ställa din fråga om antagning via e-post eller telefon.

E-post: teak.ansokan@uniarts.fi
Telefon: +358 50 349 6672

De vanligaste frågorna som ställs till oss om antagning