Doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance

Utbilda dig till konstnär-forskare inom de områden som Teaterhögskolan representerar.

Sharing Silence installaatio

Varför hos oss?

Doktorandutbildningen främjar konstnär-forskarnas förmåga att tillämpa det kunnande som de utvecklat som konstnärer, forskare, pedagoger och experter inom de områden som Teaterhögskolan representerar. Konstnär-forskarna utvecklar och förnyar konstarterna och för en mångsidig och kritisk dialog med olika aktörer i samhället. Som specialister inom sina områden skapar de kunskap, färdigheter och insikter som är baserade på konstnärlig praxis och som man kan dra nytta av och tillämpa inom såväl konstarterna som andra samhällsområden

Utbildningens innehåll och mål

Doktorandstudierna vid Konstuniversitetets Teaterhögskola ger färdigheter för och möjligheten till konstnärlig forskning inom den performativa konstens, dans-, teater-, ljus- och ljudkonstens samt dans- och teaterpedagogikens (och det konstnärliga skrivandets) områden. Den konstnärliga forskningen är branschöverskridande, konstnärs- och konstbaserad eller konstpedagogisk forskning. Den innefattar konstnärliga processer och slutsatser samt artikuleringen, konceptualiseringen och teoretiseringen av dessa. Från doktorandutbildningen utexamineras konstnär-forskare vars examenstitel är danskonstdoktor eller doktor i teaterkonst. Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) ansvarar för doktorandutbildningen och forskningen vid Teaterhögskolan.

Doktorandstudierna omfattar 240 studiepoäng, d.v.s. en doktorsavhandling om 180 sp och delvis närvaropliktig undervisning som stöder forskningen och som omfattar 60 sp. Det beräknas ta ungefär fyra år att avlägga examen, vilket förutsätter att man studerar på heltid.

Kursutbudet är både finsk- och engelskspråkigt och därför är goda kunskaper i engelska önskvärda – och nödvändiga för dem som avlägger examen på engelska. Examen kan avläggas på finska eller engelska.

Tutke erbjuder i begränsad utsträckning sina doktorander ekonomiskt bidrag för arbetet med doktorsavhandlingen. Vid Tutke finns sex (6) tidsbundna avlönade tjänster för doktorander, som de doktorander som antagits till utbildningsprogrammet har möjlighet att söka när det meddelas att de blir lediga. Doktoranderna uppmanas att på egen hand ansöka om bidrag för sina studier hos instanser som beviljar ekonomiskt stöd för doktorandstudier.

Bekanta dig med läroplanen

Doktorsavhandlingen

Doktorsexamens lärdoms- och färdighetsprov är en doktorsavhandling (omfattning 180 sp) som innefattar konstnärliga delar. Lärdoms- och färdighetsprovet bör grunda sig på självständig forskning, påvisa djupa insikter i det egna området och i de forskningsmetoder som tillämpas samt skapa ny kunskap. De konstnärliga delar som ingår i forskningen bör påvisa förmåga att behandla forskningsproblemet på ett sätt som kritiskt förnyar konstbranschen. I den skriftliga delen ska doktoranden visa förmåga att teoretiskt argumentera kring problemen samt förmåga att artikulera och kommunicera konstnärliga frågor. 

De konstnärliga delarna (1–3) kan genomföras som ett framförande, en demonstration, ett experiment, en workshop eller ett annat slags performativt arrangemang som har förhandsgranskats.

Kommentaren kan realiseras på många olika sätt: som en monografi, i artikelform, som en webbpublikation eller annan multimedial helhet. I publikationerna kan också ingå sampublikationer om doktoranden har en självständig andel i dem.

Utexaminerade från Teaterhögskolans doktorandprogram (på engelska)

Lärare

Våra lärare hör till de främsta experterna inom sin bransch. Förutom vår ordinarie lärarkår undervisar även gästande internationella experter regelbundet i utbildningsprogrammet.

Antagning

Följande ansökningsperiod bekräftas senare. Vi publicerar nya ansökningsanvisningar i samband med följande ansökningsperiod. Om du vill kan du bekanta dig med de gamla ansökningsanvisningarna. Observera att de nya anvisningarna kan komma att avvika från det som står i dessa.

Anvisningar för hur man söker till doktorandutbildningen (kommer senare)

Ytterligare information gällande ansökning process: teak.doctoral.admissions@uniarts.fi

Utbildningsprogram

Doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance

Målexamen

Doktorsexamen i danskonst eller teaterkonst

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

engelska, finska, svenska

Studieavgifter

Ingen läsårsavgift på doktorandutbildningen

Nästa ansökningstid

Nästa ansökningsperiod på hösten 2020.

Ansvarsperson

Tuija Kokkonen
professor

Leena Rouhiainen
professor