Doktorsprogram i musik

Vi erbjuder våra doktorander tre utbildningslinjer: konstnärsutbildning, forskarutbildning och innovatörsutbildning.

Musiikintohtoreita promootiokulkueessa sinisissä musiikintohtorin hatuissaan Musiikkitalon ulkopuolella.

Varför hos oss?

En doktorandutbildning hos oss syftar till att forma experter som kan arbeta kreativt och kritiskt på hög nivå och med krävande uppgifter inom konst, forskning, utveckling och utbildning, självständigt och tillsammans med andra. Musikdoktorer fungerar även som opinionsbildare för en etiskt hållbar framtid.

Utbildningens innehåll och mål

Doktorandutbildningen förbereder den studerande för många olika konstnärsbanor, för undervisnings-, forsknings- och utvecklingsarbete samt för arbete inom olika samhällssektorer. Våra alumner/doktorer arbetar till exempel i följande positioner: som forskningsprojektledare, akademiforskare, forskare, konstnär, länskonstnär, musiker, kapellmästare, repetitör, kulturdirektör, sångare, kompositör, professor, universitetslektor, lektor, lärare, rektor och expert.

Du kan välja mellan tre utbildningslinjer: konstnärsutbildning, forskarutbildning och innovatörsutbildning. 

Om du är intresserad av komposition för scenkonst, komposition, musikteori eller kyrkomusik och om ditt doktorandprojekt stilmässigt ingår i den västerländska konstmusiktraditionen från antiken till det nyaste nya ska du välja doktorandskolan DocMus på Sibelius-Akademin som den plats där du ska avlägga din examen. Om du är intresserad av jazz, folkmusik, musikpedagogik, musikteknologi eller konstadministration och företagande/entreprenörskap ska du välja doktorandskolan MuTri på Sibelius-Akademin som din examensplats.

Konstnärsutbildningen

Utbildningens huvudsakliga fokus är inriktat på en serie konstnärliga produktioner som stöder det ämne eller reflekterar det konstnärliga arbete som studien omfattar. Konstuniversitetets Sibelius-Akademi ingår i internationella nätverk och dess främsta resurs är mångfalden av musik och konstarter och samspelet dem emellan.

Syftet med konstnärsutbildningen är att bibringa den studerande

 • en konstnärligt högkvalitativ och visionär uttrycksförmåga,
 • förmågan att producera begreppsmässigt tydlig kunskap samt
 • förmågan att samspela konstruktivt med konstgemenskapen, den akademiska världen och övriga samhället.

I konstnärsutbildningen ligger fokus huvudsakligen på självständigt konstnärligt arbete som kompletteras av studier som stärker den teoretiska förståelsen. I lärdoms- och färdighetsprovet förenas det konstnärliga och forskningsmässiga tillvägagångssättet. Lärdoms- och färdighetsprovet på konstnärsutbildningen är en tematiskt och innehållsmässigt sammanhållen helhet. Det utgör 165 sp av doktorsexamen och omfattar

 • i examen för en instrumentalist minst 5 konserter och en studie
 • i examen i kompositionsarbete kompositioner för minst 2−3 konserter och en studie
 • i examen i liturgisk musik minst 5 konserter, liturgiska eller motsvarande förrättningar samt en studie

och 75 sp av licentiatexamen, och den omfattar

 • minst 2 konsertprogram, liturgiska eller motsvarande förrättningar och en studie, och för kompositörer kompositioner för 1−2 konserter och en studie

Vidare ingår konstnärliga, forskningsmässiga och andra på universitetsnivå lämpliga stödämnen för examen om minst 75 studiepoäng i examen. i dessa måste konst- och vetenskapsfilosofiska studier inklusive etikstudier om minst 15 sp samt konstnärliga stödämnen om minst 24 sp ingå.

Tillsammans med ansvarig handledare fördelas stödämnena om 75 studiepoäng så att de täcker följande inlärningsområden:

 • Arbete som konstnär
 • Ingående musikalisk bildning och erforderliga forskningskunskaper
 • Viktiga arbetslivskunskaper, som kommunikations- och interaktionsförmåga samt självkännedom och sociala relationer

Forskarutbildningen

Syftet med forskarutbildningen är att bibringa den studerande

 • förmågan att producera högkvalitativ kunskap
 • förmågan att samspela inom och utanför den akademiska miljön
 • förmågan att integreras i den internationella forskningsgemenskapens verksamhet samt
 • förmågan att stärka den vetenskapliga forskningens ställning

Forskarutbildningens lärdoms- och färdighetsprov utgörs av en avhandling. Doktorandens självständiga forskning ligger till grund för avhandlingen, som ska omfatta en systematisk framställning av ny vetenskaplig kunskap inom ett forskningsområde, representativt för Sibelius-Akademin. Vidare ingår i doktorsexamen på forskarutbildningen sådana vetenskapliga och kunskapsmässiga studier på universitetsnivå som stöder utbildning till forskare.  

Avhandlingen på forskarutbildningen omfattar 165 sp och den kan vara en monografi eller bestå av artiklar. För licentiatexamen är lärdoms- och färdighetsprovet en licentiatavhandling omfattande 75 sp. Även den kan vara en monografi eller bestå av artiklar.

Doktorsavhandlingen / licentiatavhandlingen bestående av artiklar ska förses med en sammanfattning där forskningens syfte, problemställning, metod och resultat framgår. Utöver sammanfattningen ska 3−7 (doktorsavhandlingen) eller 2−5 (licentiatavhandlingen) artiklar, som behandlar samma problemställning och som har publicerats eller godkänts för publicering i en referentgranskad publikationsserie och i vilka författaren ska vara den primära skribenten och respondentens självständiga andel styrkas. Antalet artiklar avgörs av forskningsprojektets karaktär och det arbete som krävs för att utforma artiklarna. Författaren av forskningsarbetet ska skriftligen redovisa sin andel i gemensamma publikationer när forskningsarbetet lämnas in till förhandsgranskning.

Vidare ingår forskningsmässiga och andra på universitetsnivå lämpliga stödämnen för examen om minst 75 studiepoäng i examen. I dessa måste konst- och vetenskapsfilosofiska studier inklusive etikstudier om minst 15 sp ingå. 

Tillsammans med ansvarig handledare fördelas stödämnena om 75 studiepoäng så att de täcker följande inlärningsområden: 

 • Studier i det egna arbetets ämnesområde 
 • Allmänna studier av forskningen på området 
 • Studier inriktade på forskaryrket och sådana som ger arbetslivsfärdigheter.

Innovatörsutbildningen

Innovatörsutbildningen erbjuder en unik möjlighet att utveckla musikens praktiker och verktyg genom forskning. Behovet att utveckla dessa bottnar i egen erfarenhet och eget intresse samt de behov som musikens föränderliga verksamhetsmiljöer påkallar. Utvecklingsarbetet ger upphov till innovationer och nya tillvägagångssätt.

Syftet med innovatörsutbildningen är att bibringa den studerande 

 • vetenskapliga/metodiska/pedagogiska/konstnärliga/tekniska kunskaper på hög nivå, 
 • förmågan att utveckla nya metoder, kunskaper, material och verktyg på hög nivå, 
 • förmågan att samla in, kritiskt värdera, producera och tillämpa data, 
 • förmågan att samarbeta med inhemska och internationella aktörer på sitt eget område och även höja sig över dessa samt 
 • förmågan att kommunicera forskningsrönen till olika avnämare. 

En innovatörsexamen kan antingen ha vetenskaplig eller konstnärlig inriktning.  

Utbildningens innehåll

Den innehållsliga kärnan i examen kallas innovationsmålet. Lärdoms- och färdighetsprovet består av output som hänför sig till innovationsmålet på ett sätt som är funktionellt för innovationsmålets karaktär. 

På innovatörsutbildningen omfattar lärdomsprovet för doktorsexamen 165 sp och för licentiatexamen 75 sp. I lärdomsprovet ingår 

a) Innovationsprojektet, vars resultat är  

 • immateriella (visioner, kunskaper och färdigheter, kompetenser och förmågor) och 
 • materiella (konserter, skivinspelningar, notmaterial, undervisningsmaterial, webbmaterial, metoder, program) 

En beskrivning av hur innovationsprojektets rön kan testas och hur kunskaperna kan komma till nytta.  

c) En sammanfattning av innovationsarbetets olika skeden  

Vidare ingår forskningsmässiga och andra på universitetsnivå lämpliga stödämnen för examen om minst 75 studiepoäng i examen. I dessa måste konst- och vetenskapsfilosofiska studier inklusive etikstudier om minst 15 sp ingå. Stödämnena inom innovatörsutbildningen kan vara konstnärliga eller forskningsmässiga. 

Tillsammans med ansvarig handledare fördelas stödämnena om 75 studiepoäng så att de täcker följande inlärningsområden: 

 • Studier som hör ihop med ämnet för doktorandprojektet 
 • Allmänna studier som hör ihop med tillämpnings- och utvecklingsarbetet
 • Studier som ger arbetslivsfärdigheter 

Lärare

Våra lärare hör till de främsta experterna inom sin bransch. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

[CTA]: Bekanta dig med lärarkåren [professorer och universitetslektorer]

Antagning

Nästa ansökningsperiod januari 2020

Doktorsexamina kan avläggas i klassisk musik, kyrkomusik, musikhistoria, teori, komposition, folkmusik, jazz, musikteknologi, konstförvaltning eller musikpedagogik.

Utbildningen ges på två doktorandskolor, DocMus (doktorandskolan på avdelningen för klassisk musik) och MuTri (doktorandskolan på avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik)

Bekanta dig med studievardagen

Utbildningsprogram

Doktorsprogram i musik

Målexamen

Doktorsexamen i musik

Enhet

Sibelius-Akademin

Studieavgifter

Ingen läsårsavgift på doktorandutbildningen

Nästa ansökningstid

Nästa ansökningsperiod januari 2020.
Studierna börjar i augusti 2020.

Ansvarsperson

Tuire Kuusi
Vice dekan